Maviden öte, maviye dair

Sualtı - Ş.Coşkun TeziçBu kez profesyonel fotoğrafçılığın apayrı bir kolunu sizlere sunuyoruz. Yazın sıcağını, deniz yaşamının gizemini, rengarenk balıkları ve çok özel kareleri sizinle paylaşıyoruz. Ş.Coşkun Teziç’in portfolyosu o denli ferah ve renkli ki insanın baktıkça bakası geliyor… Sualtı - Ş.Coşkun Teziç

Derin masmavi sular çoğu kişi için gizemi çağrıştırır. Gizemin peşinden giden onca fotoğrafçı için de sualtı oldukça dikkat çekici bir konu. Rengarenk balıkların eşliğinde macera dolu bir serüven sunan mavi derinlikler aynı zamanda bilinmeyen yanları ile de nefes kesici bir kimliğe bürünüyor. Sualtı fotoğrafçılığı için aynı zamanda iyi bir dalgıç olmak da gerekiyor. Her türlü beklenmedik canlıya ve olaya hazırlıklı olmak, çekim sürecini güvenli bir şekilde gerçekleştirebilmek için hayati önem taşıyor.

Her ne kadar soluduğumuz dünya kadar açık seçik olmasa da sualtı gerekli şartlar yerine geldiğinde zengin bir çekim objesi olarak karşımıza çıkıyor. Sanıldığı kadar zor olmadığını rahatça söylemek mümkün. Dalış yapma konusunda bir engeliniz yoksa, başlangıç seviyesinde bir makina ile bu büyülü dünyaya adım atmak artık çok daha mümkün. Ancak bu noktada çekeceğiniz fotoğrafa odaklanabilmek için yeterince dalış tecrübesine sahip olmanız olmazsa olmazlardan bir tanesi… Sualtı yaşamının varlığını kabul ederek, bu yaşam ile uyum sağlayarak çalışmanız gerekir.

Sertifikalı dalışların ardından edineceğiniz tecrübe ile bu büyülü dünyaya adım atmanız çok daha kolay olacaktır. Sualtındaki dinamik değişkenlere hakim oldukça fotoğrafçılık konusundaki tecrübelerinizi de kullanmanız imkan dahilinde olur. Bursa Oasis Dalış ve Doğa Sporları Merkezi’nden ve bu konuda oluşturduğu etkileyici portfolyosu ile sualtı fotoğrafçılığında profesyonel çekimler alan Coşkun Teziç’ten sualtı ve sualtında fotoğraf çekimleri ile ilgili detaylı bilgiler öğrendik. Sualtı fo­toğ­raf­çı­lı­ğı­na ye­ni başlayan bir kişi, konvan­si­yo­nel bir sis­tem­le ya da di­ji­tal ka­me­ra­sını içi­ne ko­ya­bil­di­ği­ bir hou­sing ile çe­ki­me baş­la­ya­bi­lir. Bu sa­ye­de su­yun al­tın­da iste­di­ği­ ka­re­le­ri he­men çe­ke­bi­lir­. Fakat sayfalarımıza renk veren Coşkun Teziç gibi profesyonel çekimler yapabilmek için dik­kat et­me­niz ge­re­ken pek çok de­tay ve uy­ma­nız ge­re­ken ku­ral­lar var.

Su­al­tın­da fo­toğ­raf çe­ker­ken ön­ce­lik­le ne­yi fo­toğ­raf­la­mak is­te­di­ği­ni­zi bilmeniz çok önem­li. Han­gi ba­lık­la­rın ne­re­ler­de gö­rül­dü­ğü, han­gi de­rin­lik­te rast­lan­dı­ğı gi­bi de­tay­lar si­zin için git­ gi­de çok da­ha önem­li ha­le ge­le­cek. Ba­lık fo­toğ­ra­fı çek­mek zor­dur, su­yun için­de uyum­lu bir şe­kil­de ya­şar­lar­ken dı­şa­rı­dan her­han­gi bir mü­da­ha­le ve ya­ban­cı ci­sim on­la­rı hu­zur­suz eder. Ge­niş açı­lı ob­jek­tif kul­lan­ma­nız işi­ni­zi ko­lay­laş­tı­rır.

Su­al­tı fo­toğ­raf çe­ki­mi ge­niş açı ve mak­ro şek­lin­de iki­ye ay­rı­lı­yor. Dış mekan do­ğa çe­kim­le­rin­de ol­du­ğu ka­dar su­al­tın­da da kul­la­nı­lan bir ob­jek­tif çe­şi­di olan mak­ro ob­jek­tif, ya­kın çe­kim­ler ve ba­lık por­tre­le­ri için uy­gun­dur. Fa­kat 10-15 cm’den çok yak­la­şa­ma­dı­ğı­nız ci­sim­ler için dar açı­lı mak­ro lens­ler ile ya­kın kad­raj ya­pa­bi­lir­si­niz.

Su­al­tı fo­toğ­raf­çı­lı­ğın­da en gü­zel fo­toğ­raf­la­rı çe­ke­bi­le­ce­ği­niz ob­jek­ti­fler­den bi­ri de 16 mm ve 20 mm ba­lık gö­zü ob­jek­tif­ler­dir. Su­al­tın­da yaşayabileceği­niz pers­pek­tif so­run­la­rı­nın bü­yük önem ta­şı­ma­dı­ğı düşünülür­se bu ob­jek­tif­ler ba­şa­rı­lı so­nuç­lar ve­ri­yor. 20 mm’lik gi­bi ge­niş açı lens­ler ise, da­ha çok ba­lık sü­rü­le­ri, kö­pek ba­lık­la­rı gi­bi bü­yük ba­lık­la­rın fo­toğ­ra­flan­ma­sı için da­ha uy­gun­. Ge­niş açı zo­om ob­jek­tif­ler ise yakınlaşma­sı zor olan ci­sim­ler için çok da­ha ide­al. Su­al­tı fo­toğ­raf­çı­lı­ğı için ve­ri­le­cek di­ğer bir püf nokta ise da­ha net fo­toğ­raf­lar el­de et­mek için düşünül­müş. Fo­toğ­raf çe­ker­ken ma­ki­ne­ni­zi kü­çük bir açıy­la yü­ze­ye doğ­ru tu­tar­sa­nız çok da­ha net ve ar­ka fon ola­rak da­ha az kar­ma­şık bir fo­toğ­raf el­de edebiliyorsunuz.

Su­al­tı fo­toğ­raf­çı­lı­ğı yap­mak is­te­yen ki­şi fo­toğ­raf için nor­mal şart­lar­da harca­dı­ğı pa­ra­nın bir­kaç ka­tı­nı har­ca­mak du­ru­mun­da­. Da­lış için ge­rek­li olan ekip­man­la­rın ya­nın­da fo­toğ­raf ma­ki­ne­si­nin su­al­tın­da kul­la­nıl­ma­sı­na im­kan ve­ren hou­sing sis­tem­ler ya da hou­sing özel­li­ği bü­tün­le­şik olan fotoğ­raf ma­ki­ne­le­ri­ne ih­ti­ya­ç duyar. Di­ji­tal ma­ki­ne­le­rin yay­gın­laş­ma­sıy­la bir­lik­te su­al­tın­da kal­ma sü­re­niz sa­hip ol­du­ğu­nuz poz mik­ta­rı ile de­ğil, da­lış ekip­man­la­rı­nı­zın su­al­tın­da kal­ma­nı­za izin ver­di­ği sü­rey­le sı­nır­lı ha­le gel­di. Böylelikle bir diğer “özgürlük” simgesi olan dalış, sınırlarından da kısmen kurtulmuş oldu…

Su altı dalış hayatına 1990’lı yıllarda başlamış ve uluslararası birçok sertifikanın sahibi olmuş bir isim Coşkun Teziç. Bunun yanında 2001-2003 yılları arasında da Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde de bulunmuş. 2001 yılından itibaren ise engelliler için dalış ve iyileştirme çalışmalarına katılıyor. 2007 yılında SAD(Sualtı Araştırmaları Derneği) Kaş Arkeopark projelerine destek vermiş ve hala TINA(Türkiye Sualtı Arkeolojisi Vakfı) yönetim kurulu üyesi…

Sualtı Fotoğrafçılığı kariyeri ise amatör olarak 2001 yılında başlamış Teziç’in. Ege, Akdeniz, Kızıldeniz, Hint ve Pasifik okyanusları dalış noktalarında 1000’i aşkın dalış gerçekleştirmiş. İlk sualtı fotoğraf sergisini ise Uludağ Üniversitesi USAT Sualtı Topluluğu adına açmış. Sualtı Dünyası Marine Photo ve 4×4 Free Life dergilerinde ise yazı ve fotoğrafları yayınlanıyor. 2003 yılından itibaren ise sualtı ve su üstü fotoğraf çalışmalarına dijital olarak devam ediyor…

Ş. COŞKUN TEZİÇ KİMDİR?

Moran ve Marmara Koleji, Haydarpaşa Lisesi, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Jeofizik Ön Lisans ve Anadoluhisarı Spor Akademisi Basketbol Bölümleri’nde öğrencilik hayatını tamamlayan Teziç, 1958 İstanbul doğumlu ama özellikle 96 senesinden bu yana Bursa ile bağları çok güçlü bir isim. Bursa’da spor denince akla gelen ilk isimlerden. Evli ve iki kız çocuğu sahibi olan Teziç, basketbola 1974 yılında Fenerbahçe Spor Kulübü’nde başlamış ve etkin sporculuğunu 1984 senesinde aynı kulüpte sonlandırmış. 88 yılı ise yeni bir başlangıç olmuş onun için. Fenerbahçe Spor Kulübü’nde basketbol yöneticiliği hayatına başlamış. Kulüp alt yapı ve spor okulları sorumlusu olarak çalışmış. Bayan takımları ve Erkek A Takım yöneticiliği görevlerini 1991 yılına kadar sürdürmüş. Zaten hala Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Kurul Üyesi…

1991- 1993 yılları arasında Türkiye Basketbol Federasyonu İdari Koordinatör Yardımcılığı, 1991–2001 yılları arasında A Milli Takım Yöneticiliği görevlerini üstlenmiş olan Coşkun Teziç, 1993–1996 yılları arasında Ülker Spor Kulübü Genel Sekreteri olarak da görev yapmış. 1996 yılından itibaren ise Tofaş Spor Kulübü’nde İdari Koordinatör… Aynı zamanda Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Mütevellisi ve TEGV Basketbol Gönüllüleri Proje Koordinatörü olan Coşkun Teziç, sporculuk ve yöneticilik kariyerinde; 1 Dünya 3.’lüğü (Liseler), 7 Türkiye Şampiyonluğu, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 3 Türkiye Kupası, Avrupa Koraç Kupası Finali, Avrupa 8.liği, Milli Takımlarda Avrupa Finali, Avrupa 8–10 ve 12.’liği gibi başarılara imza atmış…

 

Bu da ilginizi çekebilir
Kapalı
Başa dön tuşu